Happojäte, epäorgaaninen

Yleistä

Happojätteeksi yleisesti luokitellaan aineet, joiden ph on alle 7. Tällaisia happojätteitä ovat esimerkiksi suolahappo, rikkihappo, fosforihappo, typpihappo ja fluorivetyhappo. Happojätteet ovat syövyttäviä ja yleensä myrkyllisiä. Happojätteet ovat hyvin yleisiä teollisuuden jätevirtoja. Esimerkiksi rikkihappo on maailman yleisin prosessikemikaali. Happoja käytetään laidasta laitaan eri teollisuuden aloilla ja mm. laboratorioissa (laboratoriojäte), joten happojätettä syntyy Suomessa paljon.

Keräys ja säilytys

IBC-pakkaukset, happosäiliöt

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus, haponkestävä säiliökuljetus (imuauto). Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että säiliön on oltava hapon kestävä. Varo sekoittamasta happoja kuljetuksessa, sillä reaktio on usein hallitsematon, jolloin ympäristölle ja ihmisille voi tapahtua peruuttamatonta haittaa.

Käsittely ja hävitys

Happojäte käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että happojäte pumpataan Järvenpään terminaalillamme hapon kestävään säiliöön. Hapon sekaan sekoitetaan emäsjätevirtoja tai kalkkia, niin ph saadaan neutraloitua. Tämän jälkeen prässillä saostetaan raskasmetallit pois. Vesi menee varsin kirkkaana ja melkein juomakelpoisena meiltä jätevedenpuhdistamoon, josta se jatkaa matkaansa juomavetenä vesijohtoverkkoon. Saostetut raskasmetallipitoinen sakka ajetaan trukilla vaihtolavalle, josta sakka jatkaa matkaansa vaarallisen aineen kaatopaikalle. Vaarallisen aineen kaatopaikalla sakka neutraloidaan sen vaaraominaisuuksien mukaan ja muuttuu ajan myötä vaarattomaksi.