Tartuntavaarallinen jäte, koronajäte, Covid-19-jäte

Yleistä Tartuntavaarallista jätettä syntyy ennen kaikkea terveydenhuoltosektorilta. Kyseisessä jätejakeessa voidaan kohtuullisella varmuudella olettaa olevan ihmisille, eläimille tai muulle ympäristölle haitallisia patogeeneja eli taudinaiheuttajia (bakteeri, sieni, virus tai alkueläin). Huomioonotettavaa on, että vaaralliset taudit kehittyvät usein nopeammin kuin lainsäädäntö, joten jätteen erityisesti jätteen haltijan on arvioitava jätteen aiheuttamaa riskiä ja luokitusta. Keräys ja säilytys UN-hyväksytty riskijäteastia, […]

Aerosolijäte

Yleistä Aerosolijäte on nimensä mukaisesti ponnekaasuja sisältäviä metallisia purkkeja, joissa voi olla sisällä mitä tahansa, mitä nyt “spray-purkeissa” yleisesti on. Yleensä aine aerosolipurkissa on palavaa. Keräys ja säilytys 140- tai 240-litraisessa jäteastiassa. On erittäin tärkeää kerätä aerosolijäte erikseen, polttojätteestä (energiajäte), maalijätteestä ja metallijätteestä. Jos aerosolia päätyy väärään keräysasitaan, se aiheuttaa suuren vaaran, kun jäte päätyy […]

CFC-aineita sisältävät jätteet

Yleistä CFC-yhdisteet ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka muodostuvat hiilestä, fluorista ja kloorista. Eivät helposti reagoi muiden kemikaalien kanssa. CFC-aineita esiintyy vanhoissa kylmäkoneissa. CFC tulee englannin kielen sanoista chlorine-fluorine-carbon. Puhekielessä yleensä tämän jätteen kohdalla puhutaan freoneista tai freonijätteestä. Keräys ja säilytys Kaasupulloissa tai esimerkiksi kylmälaitteissa, jos niitä ei vielä purettu. Kuljetus Kappaletavarakuljetus Käsittely ja hävitys Kaasupullot ja […]

Laboratoriokemikaalijäte, käsin lajiteltava

Yleistä Laboratoriokemikaalijätteillä tarkoitetaan, luonnollisesti, jätteitä, joita syntyy laboratorioissa. Näillä jätteillä on erilaisia vaaraominaisuuksia, kuten palava, ympäristölle haitallinen, syövyttävä tai myrkyllinen. Keräys ja säilytys Kanisterit ja laboratoriojätelaatikot. Keskenään reagoivat kemikaalit tulee pakata eri laatikoihin. Kemikaalien oikea merkitseminen on erittäin tärkeää. Suositeltava tapa on kirjata laboratoriojätelaatikon päälle lista, jossa kerrotaan laatikon sisältö. Kuljetus Kappaletavarakuljetus Käsittely Vaarallisen jätteen […]

Lääkejäte

Yleistä Lääkejätettä syntyy sairaaloista sekä apteekeista, jonne kuluttajat saavat tuoda lääkejätteensä veloituksetta. On erinomaisen tärkeää, että lääkejätteet hävitetään asianmukaisesti apteekkien lääkejätekeräykseen, etteivät lääkkeet päädy esimerkiksi vesijohtoveteen tai lääkkeiden väärinkäyttöön. Keräys ja säilytys Lukolliset lääkeastiat, 120-, 140- tai 240-litrainen. Joskus myös keltaisissa 60-litraisissa riskijäteastioissa. Apteekin tai sairaalan henkilökunta täyttää. Apteekeissa asiakas laittaa lääkkeet myös usein itse […]

Torjunta-ainejäte

Yleistä Torjunta-ainejäte on lähinnä maa- ja metsätaloudessa sekä viheralueiden hoidossa muodostunutta vaarallista jätettä. Jäte muodostuu ennen kaikkea tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan käytetyistä kemikaaleista. Torjunta-aineet ovat yleensä myrkyllisiä ja/tai ympäristölle vaarallisia. Keräys ja säilytys Jäte pakataan tyypillisesti myynti- ja käyttöpakkauksissa 140-, 240- tai 660-litraiseen jäteastiaan. Suuret erät voidaan kerätä myös tynnyreihin tai IBC-pakkauksiin. Kuljetus Kappaletavarakuljetus. Käsittely […]